Who's da man? You da man! Sammy Davis Jr. meme

Who's da man? You da man! Sammy Davis Jr. meme

Who's da man? You da man! Sammy Davis Jr. meme

Black man Sammy Davis Jr. points at you and says "Who's da man? You da man!" You are the man meme You da man meme